Teme
Številka ali ime artikla: 483
Brskalnik
Išči
Izbriši
Starost 0
Starost 16
Cena 2
Cena 480
Navodila za sestavljanje
Išči

Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe storitve spletnega nakupa na spletni strani www.brick.si

 

Prosimo vas, da pred uporabo spletne strani www.brick.si pozorno preberete splošne pogoje uporabe storitve spletnega nakupa z namenom opravljanja nakupa izdelkov, ki se oglašujejo na omenjeni spletni strani ali pridobivanja informacij o določenem izdelku.

 

Obveščamo vas, da je nakup akcijskih izdelkov omejen. Kupcem lahko zagotovimo le en kos glede na tip izdelka!

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vse informacije na spletni strani www.brick.si so ​​zgolj informativne narave in v dobri veri. Natančne informacije lahko najdete na spletni strani proizvajalca.

Prodajalec s temi splošni pogoji opredeljuje odnose med obiskovalci strani, kupci in prodajalci ter v zvezi s pogoji in načinom naročanja izdelkov, ceno izdelkov, plačilom, dostavo, kakovostjo izdelkov, pritožbami, vračilom in dostavo, varstvom osebnih podatkov in z drugimi vprašanji, povezanih z uporabo spletne strani www.brick.si in s spletnim nakupom.

1.1. V splošnih pogojih pojmi, ki so napisani s poudarjenim tiskom, imajo naslednji pomen:

Prodajalec: gospodarska družba Bravostore d.o.o. za trgovino in storitve, Kovisnka 4.a., HR-10090 Zagreb, vpisana v Sodni register Trgovskega sodišča v Zagrebu pod matično številko subjekta vpisa (MŠS): 080667427, davčna številka (DŠ): 35160940172, osnovni kapital 150.000,00 kun, IBAN: SI56 2900 0007 0181 976, odprt pri Unicredit banka Slovenija d.d.;

www.brick.si – spletna stran v lasti prodajalca;

Kupec: oseba, ki s pomočjo elektronskega komuniciranja registrira svoje osebne podatke in naroči vsa en izdelek, ki se ponuja na spletni strani www.brick.si;

Obiskovalec spletne strani: oseba, ki s pomočjo elektronskega komuniciranja obišče spletno stran www.brick.si in brez registracije svobodno pregleduje razvidno ponudbo izdelkov;

Uporabniki: skupaj kupci in obiskovalci spletnih strani;

Uporaba www.brick.si : dostop do spletni strani www.brick.si z namenom pridobivanja informacij o vsebini te spletne strani, ponudbi, izdelkih in o opravljanju spletnega nakupa;

Spletni nakup: opravljanje nakupa izdelkov na www.brick.si;

Izdelki: vsi izdelki, ki so vidni na www.brick.si, ki jih je mogoče kupiti s pomočjo spletnega nakupa.

Opredelitev pojmov, navedenih v teh splošnih pogojih (besede v ednini vključujejo tudi množino in obratno, razen če ni določeno drugače).

1.2. Z dostopom do spletne strani preko ustreznih tehničnih sredstev za dostop in z njihovo uporabo vsak uporabnik se obvezuje, da bo spoštoval te splošne pogoje in se strinjal, da se na njega uporabljajo določbe teh splošnih pogojev.

1.3. Pogodba o prodaji izdelka med kupcem in prodajalcem je sklenjena v trenutku naročanja izdelka, ko prodajalec prejme elektronsko sporočilo, ki vsebuje izjavo kupca, da sprejme ponudbo oz. v trenutku, ko prodajalec prejme naročilo izdelka s strani kupca.

1.4. Spletni nakup izdelka se lahko izvede samo na ozemlju Slovenije, kar vključuje dostavo kupljenih izdelkov izključno na navedenem območju.

1.5. Ti splošni pogoji so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVP), Zakonom o elektronskem poslovanju (v nadaljnjem besedilu ZEP) in Zakonom o obligacijskih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZOO), ter skupaj s podatki, ki so objavljeni na spletni strani www.brick.si predstavljajo predpogodbeno obvestilo v smislu 57. člena ZVP. Z uporabo spletnih strani www.brick.si šteje, da je uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih sprejema. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, ki bi lahko nastale, ker obiskovalec, uporabnik in/ali kupec ni prebral splošne pogoje.

 

2. OMEJITVE UPORABE IN ODGOVORNOSTI

2.1. Uporabnik se strinja, da ne bo:

  • uporabil spletno stran prodajalca na kakršen koli način, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi
  • vnašal na spletno stran prodajalca ali distribuiral prek spletne strani katere koli vsebine, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi, spreminjal, izbrisal ali uničeval kakršne koli podatke na spletni strani prodajalca.

2.2. Dokumente, podatke in informacije, ki so objavljeni na spletni strani, ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali na kakršen koli način uporabiti za komercialne namene brez izrecnega soglasja prodajalca ali na kakršen koli način, ki lahko povzroči škodo prodajalcu ali tretji osebi.

Fotografije prikazane na www.brick.si so samo simbolične. Fotografije, besedila in drug material ne sme biti objavljen, prodan, javno ali zasebno objavljen ali na kakršen koli drug način uporabljen brez soglasja prodajalca. Prodajalec si pridržuje vse avtorske pravice za uporabo fotografij, besedila in drugega objavljenega materiala v smislu veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

2.3. Prodajalec v celoti zavrača kakršno koli odgovornost, ki na kateri koli način lahko izhaja iz ali je na kakršen koli način povezana z uporabo spletne strani in za morebitno škodo, ki lahko nastane uporabniku ali tretji osebi v zvezi z uporabo ali zlorabo vsebin spletne strani.

2.4. Prodajalec ima pravico, brez predhodnega obvestila, spremeniti vsebino teh splošnih pogojev, paleto izdelkov, druge podatke, povezane z internetnim poslovanjem, kot tudi vse druge vsebine www.brick.si, pod pogojem zagotavljanja javne objave na spletni strani www.brick.si, zato pa uporabniki pri vsakem obisku navedene spletne strani morajo pregledati njeno vsebino. V nasprotnem primeru je prodajalec oproščen kakršne koli odgovornosti.

2.5. Storitve, ki jih prodajalec zagotavlja pri spletnem nakupu na www.brick.si ne vključujejo stroške, ki jih uporabniki imajo zaradi uporabe računalniške opreme in storitve za dostop do spletnih strani. Prodajalec ni odgovoren za stroške telefona, internetnega prometa ali katere koli druge stroške, niti ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve internetne povezave, ko uporabljate storitev spletnega nakupovanja.

2.6. Kupec je lahko le polnoletna in poslovno sposobna oseba. Pogodbo v imenu in za račun mladoletnika ali oseb, ki niso sposobne lahko sklene njihov zakoniti zastopnik, pri delno poslovno sposobni osebi pa se pogodba lahko sklene le s soglasjem njenega zakonitega zastopnika. Prodajalec ni odgovoren za katero koli dejavnost v nasprotju s to določbo.

2.7. Pri uporabi spletne strani www.brick.si uporabniki morajo zagotoviti točne, veljavne in popolne osebne podatke, še posebej pri izpolnjevanju registracijskega obrazca. V nasprotnem primeru je prodajalec pooblaščen, da zavrne takšen uporabniški dostop oz. zavrne realizacijo vseh ali del storitev ali izdelkov, ki jih ponuja uporabnikom.

3. SPLETNI NAKUP

3.1. Pred prvim naročilom izdelka je potrebna registracija na spletni strani www.brick.si, ki pa se opravlja prek elektronskega obrazca. Uporabnik spletne strani www.brick.si se mora registrirati za opravljanje spletnega nakupovanja in v ta namen vpisati zahtevane osebne podatke. Pri izpolnjevanju registracijskega obrazca kupec mora zagotoviti točne, veljavne in popolne osebne podatke.

Z registracijo uporabnik potrdi:

  • da v celoti sprejema te splošne pogoje;
  • popolnost, točnost, resničnost in veljavnost osebnih podatkov;
  • da prodajalcu posreduje izrecno soglasje, da v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko obdeluje posredovane osebne podatke za potrebe svojih evidenc in opravljanje drugih storitev, za namen ustvarjanja podatkovnih baz strank, obveščanje o novih izdelkih in storitvah ter izboljšanje storitev, zaščito interesov uporabnika in prodajalca in preprečevanje morebitnih zlorab.

Po uspešno opravljeni registraciji (pravilno posredovanje vseh zahtevanih informacij), na e-poštni naslov kupca bodo poslana navodila za potrditev registracije in e-poštni naslovi.

3.2. Prodajalec se obvezuje, da bo spletno stran www.brick.si redno vzdrževal in obiskovalcem in kupcem posredoval nedvoumne, jasne in preprosto razumljive informacije o izdelkih, ki so na voljo, na način, ki je prilagojen za sredstva za komuniciranje na daljavo. V času naročanja posameznega ponujenega izdelka, uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je v razumnem času pred sklenitvijo prodajne pogodbe (predpogodbeno obvestilo) obveščen o glavnih značilnosti blaga ali storitev, imenu in sedežu, telefonski številki, e-poštnem naslovu, fizičnem naslovu kraja poslovanja, kjer lahko posreduje ugovore, maloprodajni ceni blaga ali storitev, stroških prevoza, dostavi, plačilnih pogojih, pogojih dobave blaga ali zagotavljanja storitev, rokih dobave blaga ali opravljanja storitev in načini obravnavanja pritožb, pogojih, rokih in postopkih za izvrševanje pravice do enostranske odpovedi pogodbe, ponujenih poprodajnih storitvah (servis in prodaja rezervnih delov), jamstvih, ki prihajajo z izdelkom ali storitvijo, pravici potrošnika, da prekine pogodbo sklenjeno s sredstvi komuniciranja na daljavo v roku 14 (štirinajst) dni, situacijah, kjer je izključena pravica potrošnika do prekinitve pogodbe, stroških uporabe sredstev za komuniciranje na daljavo, ko se ta strošek ne zaračunava po osnovni tarifi, obdobju, v katerem je ponudba ali cena veljavna in teh splošnih pogojih.

3.3. Prodajalec mora kupcu kot potrošniku v smislu določb ZVP predložiti potrdilo o predpogodbenem obvestilu v pisni obliki ali drugačnem trajnem mediju, ki je na voljo potrošniku, čim prej in najpozneje v času dostave izdelka oz. najpozneje z dnevom pričetka zagotavljanja storitve. S sprejetjem teh splošnih pogojev kupec se strinja, da mu se potrdilo o predpogodbenem obvestilu pošlje po elektronski pošti na e-poštni naslov, ki ga je navedel pri izdelavi svojega naročila ali po pošti na hišni naslov, skupaj z dostavo izdelka in računa.

3.4. Prodajalec ni odgovoren za zamude pri dobavi ali kakršne koli težave, ki so nastale zaradi napačnih ali netočnih podatkov o kupcih. Tudi ne odgovarja za škodo, če je kupec pozabil svoje geslo, ali pa bo postalo znano tretji osebi. Prodajalec vsako registracijo šteje kot posebno pravo osebo. Sprememba podatkov je možna po registraciji na osebni strani, kjer si lahko ogledate podatke o aktivnih naročilih. Prodajalec ni odgovoren za poškodbe ali okvare, ki so posledica sprememb registriranih podatkov.

3.5. Podrobno razlago procesa spletnega nakupovanja kupec lahko pridobi tako, da izbere povezavo "Navodila za spletni nakup" (nahaja se pri vsakem izdelku), ki so sestavni del teh splošnih pogojev.

3.6. Če prodajalec ne more dostaviti nekaterih naročenih izdelkov, s kupcem bo stopil v stik po telefonu ali po e-pošti in ga bo o tem obvestil. Kupec ima možnost preklicati naročeni izdelek ali zahtevati nadomestni izdelek. Prodaja artiklov samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Iz special ponude može se samo 2 artikla naručit.

 

4. CENE IZDELKOV

4.1. Vse cene izdelkov so maloprodajne. Cene izdelkov in cene dostave so v EUR in vsebujejo pripadajoči DDV. Prikazane cene na marketinškem materialu od spletne strani Brick.si so prikazane v EUR.

4.2. Postopek vnosa cene na spletno stran za vsak izdelek je pod večstopenjskim nadzorom, vendar ne glede na to obstaja možnost napak, ker ne gre za samodejni vnos. Takšne situacije so izjemne in se za njih prodajalec vnaprej opravičuje svojim kupcem, saj bo prisiljen, da jih obvesti o razmerah, napačni ceni za določeni izdelek in nezmožnosti dobave določenega naročila kupca.

4.3. Prodajalec je pooblaščen do sprememb cen brez predhodnega obvestila, kot je tudi pooblaščen brez predhodnega obvestila spremeniti cene za spletne nakupe.

4.4. Prodajalec ima pravico, da kadarkoli določi razprodajo, dnevno ali tedensko promocijsko prodajo za posamezne izdelke, skupine izdelkov in/ali vse izdelke.

4.5. Cene, plačilni pogoji in akcijske ponudbe veljajo le ob naročilu. Pri akcijski prodaji upoštevajte, da je omejena prodaja izdelkov, ki so v akciji. Kupcem lahko zagotovimo omejeno količino izdelkov oz. količino, ki zadošča za domačo uporabo kupca.

5. NAČIN PLAČILA IZDELKA

5.1. Naročene izdelke in dostavo bo kupec plačal po modelu, ki ga izbere med izpolnjevanjem naročila. Plačilo izdelkov se lahko izvede z gotovino ob prevzemu, s plačilnimi karticami in z bančnim nakazilom ali s plačilnim nalogom. Podrobnejša navodila o načinu in vrsti plačil lahko najdete tukaj: http://brick.si/nacini-placila

5.2. Plačilo se šteje kot opravljeno v času prejema denarja s strani kurirja, prejema dovoljenja s strani izdajatelja kartice, v primeru bančnega nakazila pa v trenutku prejema plačila na transakcijski račun prodajalca.

5.3. Če je dogovorjeno plačilo s predplačilom (predujmom) se del predujma, ki ne presega 10% vrednosti kupljenega blaga šteje kot polog, v skladu s 303. členom Zakona o obligacijskih razmerjih, ter prodajalec ima pravico, da obdrži aro, če kupec prekliče nakup.

5.4. Če prodajalec ne dobavi izdelek v roku 30 dni, mora kupcu ob dobavi izdelkov obračunati in plačati obresti po obrestni meri komercialne banke prodajalca za vezane depozite za 3 mesece za celotno obdobje, od datuma prejetega predplačila do datuma dobave izdelka.

5.5. V primeru, če prodajalec ne more dostaviti izdelek, mora kupcu povrniti plačani predujem in obračunati in plačati obresti po obrestni meri komercialne banke prodajalca za vezane depozite za 3 mesece za celotno obdobje, od datuma prejetega predplačila do datuma plačila, najpozneje pa v roku 7 dni od trenutka, ko je nastala zamuda.

6. REKLAMACIJA IZDELKA IN POSREDOVANJE UGOVORA

6.1. Prodajalec garantira kakovost izdelka, ki jo garantira proizvajalec izdelka.

6.2. Če ima kupljeni izdelek pomanjkljivosti, kot so na primer poškodovani ali manjkajoči deli, navedeni deli se lahko naročijo prek spletne strani: https://service.lego.com/en-us/replacementparts#BasicInfo

6.3. Skladu z 10. členom ZVP prodajalec vsem kupcem omogoča, da svoje ugovore pošljejo po pošti na naslov prodajalca Kovisnka 4.a., HR-10090 Zagreb. po elektronski pošti na e-poštni naslov prodajalca pritozbe@brick.si Prodajalec bo kupca obvestil o sprejetem ugovoru. Na vse pripombe in ugovore bo prodajalec odgovoril najpozneje v roku 15 dni od dneva prejema ugovora.

7. DOSTAVA

7.1. Dostava poteka le na ozemlju Slovenije.

7.2. Dostava poteka s strani prodajalca (prek svojih zaposlenih) ali prek najema ugledne kurirske službe.

7.3. Izdelki, ki se plačujejo v skladu s predloženo ponudbo, bodo kupcu dostavljeni v roku največ 2 delovnih dni, pod pogojem, da so naročila prejeta do 12 ure, od ponedeljka do petka, na delovni dan, računajoč od dneva plačila. V primeru nezmožnosti dostave naročenega izdelka ali spremembe dobavnega roka, prodajalec bo kupca o nastalih težavah obvestil po elektronski pošti ali po telefonu in se bo dogovoril nov dobavni rok ali povrnil plačani znesek v celoti. Prejemnik mora overiti vsako pošiljko in ob prejemu pošiljke podpisati dobavnico. V skladu z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih, se šteje, da je z overitvijo dobavnice s strani prejemnika pošiljka dostavljena nepoškodovana in je potem prevoznik oproščen kakršne koli naknadne odgovornosti. Pošiljatelj mora v dobavnici navesti referenčno številko sprejemne dokumentacije, nato pa bo kasneje podpisana dobavnica z referenčno številko dokaz o opravljeni dobavi.

7.4. Cene dostave se nahajajo na spletni strani http://brick.si/dobavni-pogoji  in vsebujejo pripadajoč DDV.

7.5. Pri sprejemu dobavljenega izdelka kupec mora pregledati dostavljeni izdelek in v primeru vidnih poškodb, ima pravico do zavrnitve sprejema izdelka in zahtevati dostavo nepoškodovanega izdelka. S podpisom dobavnice in s prejemom računa kupec potrjuje, da je pri prevzemu opravil pregled izdelka.

7.6. V primerih, ko je kupcu dobavljeni izdelek drugačen od tistega, ki ga je kupil, je upravičen do dobave naročenega izdelka, če pa to ni mogoče ima kupec pravico do nadomestila plačane cene izdelka, cene dostave in stroškov vrnitve izdelka, ker mora vrniti nepravilno dostavljen izdelek.

7.7. Pri dostavi, poleg kupljenega izdelka, bo kupec prejel tudi vse dokumente, ki spremljajo izdelek, račun in potrdilo o prejemu pošiljke, ki ga mora podpisati. S podpisom potrdila o prejemu pošiljke se šteje, da je izdelek sprejet brez zunanjih vidnih poškodb.

7.8. Če kupec ne prevzame izdelek ali noče prevzeti izdelek brez tehtnega razloga, si prodajalec  pridržuje pravico zahtevati nadomestilo za nastale stroške.

 

8. RAZDOR POGODBE IN VRNITEV KUPLJENEGA IZDELKA

8.1. Kupec  ima pravico, da brez navedbe razloga razdre kupoprodajno pogodbo, ki je sklenjena zunaj poslovnih prostorov in pogodbo na daljavo v roku 14 (štirinajst) dni računajoč od dneva prevzema izdelka s strani kupca. Pisno obvestilo o razdoru pogodbe kupec mora dostaviti prodajalcu. V tem primeru se kupec obvezuje vrniti dobavljeni izdelek prodajalcu na lastne stroške, na naslov prodajalca. Predpogoj takšnega razdora je, da izdelek ni uporabljen.

8.2. Kupec nima pravice do razdora pogodbe v primerih, ki so predpisani z 79. členom Zakona o varstvu potrošnikov.  

8.3. Kupec ima pravico do vrnitve izdelka na stroške prodajalca v primeru,:

  1. ko je dobavljen izdelek, ki ni naročen;
  2. ko je dobavljen poškodovan izdelek.

8.4. Kupec mora, v vseh primerih, ko vrača izdelek iz katerega koli razloga, poleg izdelka, ki ga vrača, prodajalcu vrniti tudi vso pripadajočo opremo in dokumentacijo, vsaka znamka, katere namen je pokazati, da izdelek ni uporabljen ali poškodovan pa se ne sme odstraniti ali poškodovati. Kupec mora vrniti izdelke na lastne stroške na naslednji naslov: Bravostore d.o.o. za trgovino in storitve, Kovisnka 4.a., HR-10090 Zagreb, Hrvaška.

 

9. RAZPRODANI ARTIKLI

9.1. V nekaterih primerih je zaradi velikega povpraševanja možno, da prodajalec nekatere izmed naročenih izdelkov ne bo zmožen dostaviti oz. da so nekateri izdelki, ki jih ponuja, v celoti ali delno razprodani. V primeru razprodanih izdelkov, kupci bodo o tem obveščeni pred dostavo blaga po e-pošti ali telefonu in v tem primeru prodajalec ne prevzema nobeno odgovornost.

 

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

10.1. Prodajalec mora varovati zasebnost osebnih podatkov vseh registriranih uporabnikov spletne strani www.brick.si in z njimi ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi.

10.2. Prodajalec zbira osebne podatke kupcev le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev svoje obveznosti, za obveščanje o novih izdelkih, akcijskih izdelkih, dostavi promocijskih materialov, izboljšanje odnosov s kupci in preverjanje drugih podatkov, ki so potrebni za spletno nakupovanje. Ob registraciji uporabnik daje osebno soglasje za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj navedene namene. Uporabnik tako izjavlja tudi svoje soglasje, da mu prodajalec lahko pošlje sms sporočilo in/ali e-pošto, ter mu na njegov domači naslov dostavi materiale, ki ga bodo obvestil o ugodnostih in novicah v svoji ponudbi.

10.3. Uporabnikovi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih prodajalec ne sme na noben način posredovati tretjim osebam. Potrebne osebne podatke posredujemo samo poslovnim partnerjem, da bi uresničili dostavo vašega naročila ali za namen pošiljanja tiskanih oglaševalskih materialov. Kupec ima pravico zahtevati popravek, spremembo ali dopolnitev netočnih, nepopolnih ali ne-posodobljenih podatkov in se glede vseh vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko obrne na vodjo zbirke osebnih podatkov.

10.4. Prodajalec zagotavlja, da e-poštni naslov in druge informacije o uporabniku ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam, brez njegovega soglasja. Iz zgoraj navedenega se izključuje vpogled s strani pooblaščenih služb izvršilne oblasti Slovenije, za namene preiskave v skladu z veljavnim sklepom sodišča.

10.5. Prodajalec ni odgovoren za naključno napako ali napako zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, ki bi lahko po nesreči kršile zagotovljeno varstvo podatkov uporabnika, vendar zagotavlja, da bo napaka odpravljena v najkrajšem možnem času, če je to mogoče.

10.6. Prodajalec ne more zagotoviti, da bodo podatki na spletni strani brez napak. Če pride do napake, jo sporočite našimi zaposleni, da jo lahko odpravimo v najkrajšem možnem času. Če je prodajalec v dobri veri prepričan, da je opazil resno napako, jo lahko izbriše ali spremeni.

 

11. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN OSTALE DOLOČBE

11.1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Uporabniki morajo vsakič, ko uporabljajo spletno stran in zlasti storitev spletnega nakupa, preveriti veljavne splošne pogoje.

11.2. Za spletni nakup so veljavni splošni pogoji, ki veljajo v času naročila izdelkov.

11.3. Morebitni spori, ki bi lahko izhajali iz teh splošnih pogojev, se rešujejo pred pristojnim sodiščem v Zagrebu.

11.4. Dokumente, ki so objavljeni na tej spletni strani je dovoljeno kopirati samo za nekomercialne namene in samo za individualno uporabo ter pod pogojem, da se spoštujejo vse avtorske pravice ali druge lastniške pravice in vse omejitve pravic.

9. september 2014